Voor het laatst geüpdatet op 02-02-2024

Privacy Policy

Privacyverklaring Eef Beleeft

 

Algemeen

Eef Beleeft respecteert de privacy van haar klanten en van de bezoekers van haar website, te weten www.eefbeleeft.nl. Om volledig transparant naar klanten en bezoekers van de website te communiceren, heeft Eef Beleeft een verwerkingsbeleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan de rechten van betrokkenen, het toepassen van gegronde doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens en het beveiligen van persoonsgegevens. Bij vragen over deze privacyverklaring kunt u deze schriftelijk stellen aan de verwerkingsverantwoordelijke, te weten:

 

Eef Beleeft

T.a.v. Mevrouw Eva van Hulten

Galgenweg 23

4761 KP Zevenbergen

+31 6 81 73 88 03

info@eefbeleeft.nl

www.eefbeleeft.nl

 

Welke gegevens verwerkt Eef Beleeft?

Door gebruik te maken van de diensten en website van Eef Beleeft, kan het voorkomen dat Eef Beleeft persoonsgegevens van u verwerkt. Eef Beleeft verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt, bijvoorbeeld middels een van de formulieren op de website. Eef Beleeft kan een van de volgende gegevens gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • voor- en achternaam betrokkenen;
 • adresgegevens betrokkenen;
 • e-mailadres betrokkenen;
 • bankgegevens betrokkenen;
 • telefoonnummer betrokkenen;
 • IP-adres betrokkenen;
 • Overige persoonsgegevens die nodig zijn ter verificatie van personen in het kader van de geldende wet- en regelgeving om diensten van Eef Beleeft te verlenen en/ of gebruik te maken van de website van Eef Beleeft.

 

Met welke doelen verwerkt Eef Beleeft persoonsgegevens?

Eef Beleeft zal persoonsgegevens verwerken voor een of meerdere doelen, namelijk:

 • het uitvoeren van de (digitale) dienstverlening van Eef Beleeft;
 • het verzenden van nieuwsbrieven;
 • het schriftelijk en/of digitaal contact onderhouden ter uitvoering van de dienstverlening of de overeenkomst tussen Eef Beleeft en de betrokkenen als klant;
 • het informeren over wijzigingen van diensten van Eef Beleeft;
 • het versturen en inzetten van marketingmateriaal van Eef Beleeft;
 • de facturatie en verificatie van betalingen aan of door Eef Beleeft.

 

Op welke gronden verwerkt Eef Beleeft persoonsgegevens?

Eef Beleeft verwerkt geen persoonsgegevens zonder wettelijke of contractuele rechtsgrond. Daarnaast kan het voorkomen dat de verwerking van persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde is om een overeenkomst tussen Eef Beleeft en de klant te sluiten. Een betrokkene is altijd verplicht om voldoende en juiste gegevens aan te leveren, zodat Eef Beleeft aan haar wettelijke en contractuele verplichtingen kan voldoen. Laat een betrokkene na om voldoende en juiste gegevens te verstrekken, dan kan dit mogelijk leiden tot schade bij Eef Beleeft, welke voor rekening komt van de betrokkene.

 

Met welke ontvangers deelt Eef Beleeft persoonsgegevens?

Eef Beleeft verkoopt gegevens niet aan derden en zal uw persoonsgegevens uitsluitend delen met andere partijen, indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In sommige gevallen maakt Eef Beleeft gebruik van derden om Eef Beleeft te ondersteunen bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Als deze derden in dit kader toegang tot persoonsgegevens krijgen, dan gebeurt dit alleen met partijen die zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) persoonsgegevens verwerken.

 

Eef Beleeft geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan derden buiten de Europese Unie, tenzij voldoende waarborgen omtrent uw privacy – in overeenstemming met de AVG – worden verleend door de derde partij. Eef Beleeft blijft jegens de betrokkene verantwoordelijk voor alle verwerkingen.

 

Eef Beleeft deelt in het kader van haar werkzaamheden of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met een betrokkene, persoonsgegevens met de volgende externe, professionele dienstverleners:

 

Derden: Verwerkingsdoeleinden:
 

Google, Inc.

 

Opslag van data, verwerking van analytische en technische gegevens.
 

Microsoft Corporation

 

E-mailverwerking, verwerking van documenten.

 

Hoe lang bewaart Eef Beleeft persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden voor langere tijd bewaard door Eef Beleeft, maar nooit langer dan nodig is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden of op grond van een wettelijke plicht. Financiële (persoons-)gegevens worden bewaard voor de duur van zeven (7) jaar. Overige persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van één (1) jaar.

 

Hoe beveiligt Eef Beleeft persoonsgegevens?

Eef Beleeft neemt passende en technische beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Fysieke persoonsgegevens worden opgeslagen in een afgesloten ruimte die uitsluitend voor geautoriseerde medewerkers toegankelijk is. Digitale persoonsgegevens worden altijd met een wachtwoord beveiligd. Bovendien worden persoonsgegevens die via de website van Eef Beleeft worden verwerkt, beveiligd middels een SSL-certificaat.

 

Rechten betrokkenen

Onder de AVG heeft een betrokkene de volgende privacyrechten:

 • recht op inzage persoonsgegevens;
 • recht op rectificatie persoonsgegevens;
 • recht op wijziging persoonsgegevens;
 • recht op beperking verwerking persoonsgegevens;
 • recht op bezwaar verwerking persoonsgegevens;
 • recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 • recht op intrekking toestemming tot verwerking.

 

Voor meer informatie over uw privacyrechten verwijst Eef Beleeft naar de webpagina van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Bij deze toezichthouder kan een betrokkene tevens terecht om een klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens door Eef Beleeft.

 

Mocht u gebruik willen maken van een van uw privacyrechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan verzoekt Eef Beleeft u om een e-mail te sturen naar info@eefbeleeft.nl onder toezending van een kopie van uw identiteitsbewijs. Eef Beleeft raadt u aan om hierbij de pasfoto, het identiteitsbewijsnummer en het Burgerservicenummer (‘BSN’) onleesbaar te maken. Op die manier verwerkt Eef Beleeft niet onnodig persoonsgegevens. Eef Beleeft reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken na het verzenden van uw e-mail, op uw verzoek.

 

Aanpassingen

Eef Beleeft behoudt zich het recht om aanpassingen te doen aan deze privacyverklaring. Daartoe zal dit document in een nieuwe versie verschijnen op de website van Eef Beleeft. Deze privacyverklaring is in januari 2024 voor het laatst gewijzigd.