Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN EEF BELEEFT

 

 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten en overige overeenkomsten tussen Partijen. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen Partijen van kracht, voor zover hier door Partijen niet uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken.
  2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 2. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Eef Beleeft ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht door Eef Beleeft vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.
 3. Levering: het geven van advies/coaching, het verrichten van diensten/verrichtingen, zomede alle door of namens Eef Beleeft met betrekking daartoe verrichte arbeid c.q. diensten/verrichtingen, een en ander hierna ook te noemen: de werkzaamheden, die (onder meer, maar niet uitsluitend)(kunnen) betreffen:
 • het koken op locatie ten behoeve van een evenement of bijeenkomst;
 • het adviseren omtrent het aanbieden van veganistische maaltijden en/of gerechten op een evenement of bijeenkomst;
 • het verzorgen van voorbereidend werk ten behoeve van het aanbieden van maaltijden en/of gerechten op een evenement of bijeenkomst;
 • het verzorgen van retraites en ceremonies op locatie;
 • het verlenen van voedingsadvies en coaching;
 • alle handelingen, diensten en verrichtingen die naar algemene inzichten dienstig (kunnen) zijn in verband met voormelde werkzaamheden.
 1. Eef Beleeft: de eenmanszaak handelend onder de naam Eef Beleeft, gevestigd te (3067 4761 KP) Zevenbergen aan de galgenweg 23, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de mevrouw E. van Hulten.
 2. Opdracht: de in overleg tussen Opdrachtgever en Eef Beleeft bepaalde – inclusief de terzake eventueel nader te bepalen – werkzaamheden die door Eef Beleeft dienen te worden verricht en de voorwaarden, deze voorwaarden hieronder begrepen, waaronder zulks dient te geschieden.
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Opdracht verstrekt aan Eef Beleeft, waardoor een overeenkomst tot stand is gekomen tussen Partijen.
 4. Partijen: Opdrachtgever en Eef Beleeft gezamenlijk.
 5. Schriftelijk: alle communicatie of correspondentie die schriftelijk overgebracht wordt per brief, e-mail of overige (multi-)media.
 6. Strekking
  1. Hoewel Eef Beleeft tracht in aanbiedingen een zo goed mogelijk beeld van de uit te voeren werkzaamheden te schetsen, zijn deze aanbiedingen vrijblijvend, tenzij Eef Beleeft in zijn aanbieding of prijsopgave aan Opdrachtgever uitdrukkelijk Schriftelijk anders heeft vermeld.
  2. Onder de Opdracht wordt verstaan de in onderling overleg tussen Opdrachtgever en Eef Beleeft te bepalen werkzaamheden die door Eef Beleeft verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder zulks dienen te geschieden.
  3. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of eigen voorwaarden c.q. bedingen kan de Opdrachtgever slechts een beroep doen, indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk Schriftelijk door Eef Beleeft zijn aanvaard. Deze aanvaarding zal slechts betrekking hebben op de betrokken overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders overeengekomen.
  4. De Opdrachtgever die met toepassing van onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met Eef Beleeft gesloten overeenkomsten.

 

 1. Totstandkoming Opdracht
  1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Eef Beleeft de Opdracht Schriftelijk aanvaardt.
  2. De totstandkoming, zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel, geldt eveneens voor de wijzigingen in één of meerdere Opdrachten.

 

 1. Verplichtingen Eef Beleeft
  1. Eef Beleeft is gehouden de belangen van zijn Opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen, een en ander voor zover zulks, gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende Opdrachten, mogelijk en wenselijk is.
  2. De wijze waarop de Opdracht wordt gevoerd en de overige werkzaamheden verricht worden, dienen met inachtneming van eventueel daarop toepasselijke wettelijke bepalingen te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en de verantwoordelijkheden van de Opdrachtgever.
  3. Indien de werkzaamheden ertoe strekken een bepaald eindresultaat te bewerkstelligen, kan niet gegarandeerd worden dat dit beoogde eindresultaat werkelijk wordt bereikt. Voor Eef Beleeft geldt derhalve slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

 

 1. Uitvoering Opdracht
  1. Eef Beleeft bepaalt onafhankelijk van de Opdrachtgever de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd. De Opdrachtgever is gerechtigd om aanwijzingen te geven over de wijze waarop Eef Beleeft de Opdracht uitvoert.
  2. Eef Beleeft heeft het recht werkzaamheden door derden te laten verrichten in goed overleg met Opdrachtgever. Eef Beleeft heeft echter geen Schriftelijke toestemming van Opdrachtgever nodig om een Opdracht door een derde te laten uitvoeren.

 

 1. Verplichtingen van de Opdrachtgever
  1. De Opdrachtgever dient zich te onthouden van handelingen die het Eef Beleeft onmogelijk maken zijn Opdracht naar behoren uit te voeren.
  2. De Opdrachtgever is verplicht om aan Eef Beleeft tijdig, volledig en op de juiste wijze de benodigde gegevens en inlichtingen en Bescheiden, die nodig zijn voor uitvoering van diens Opdracht.
  3. De Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen dat hij in het bezit is van diens benodigde verzekeringen. Eef Beleeft is hiervoor op geen enkele wijze verantwoordelijk.

 

 1. Tekortkomingen van Eef Beleeft
  1. Eef Beleeft is tegenover de Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die deze zelf lijdt als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen van Eef Beleeft of van personen in zijn dienst die bij de vervulling van de Opdracht zijn begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening vermeden had kunnen worden, een en ander behoudens de hierna omschreven nadere beperkingen.
  2. Eef Beleeft is verplicht om de in lid 1 van dit artikel genoemde tekortkomingen zo spoedig mogelijk te herstellen, wanneer en voor zover met het herstellen geen hogere kosten zijn gemoeid dan in rekening zijn gebracht voor de betreffende werkzaamheden.

 

 

 

 1. Beëindiging/ontbinding/opschorting Opdracht door Eef Beleeft
  1. Onverminderd de elders in deze algemene voorwaarden aan Eef Beleeft verleende ontbindings- of opschortingsbevoegdheid, heeft Eef Beleeft, indien Opdrachtgever enige verplichting uit een met Eef Beleeft gesloten overeenkomst niet, niet tijdig, onvoldoende of onvolledig nakomt, niet tijdig de toegezonden declaraties betaalt, zijn faillissement of surséance van betaling heeft aangevraagd of diens faillissement is aangevraagd door een derde, getroffen wordt door beslag op een of al zijn goederen, zijn eventuele onderneming geheel of gedeeltelijk stillegt of liquideert, dan wel aan een derde overdraagt, het recht om:
   1. vooruitbetaling bij aanbieding van diensten aan Eef Beleeft en/of zekerheidsstelling voor betaling te eisen (voor alle lopende en nader af te sluiten overeenkomsten);
  2. de Levering als in deze algemene voorwaarden bedoeld op te schorten, onverminderd het recht van Eef Beleeft om gelijktijdig of later zekerheidstelling conform sub a van dit lid te vorderen, nadat de Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen, waaronder begrepen de uit onder a. van dit artikel bepaalde voortvloeiende, zal hebben voldaan, staat aan Eef Beleeft in ieder geval als leveringstermijn ter beschikking de tijd die, rekening houdend met de alsdan in zijn onderneming bestaande mogelijkheden voor verdere dienstverlening, kan worden beschouwd als redelijkerwijs noodzakelijk zijnde termijn, en;
  3. de desbetreffende overeenkomst geheel of, voor zover niet uitgevoerd, gedeeltelijk ontbonden te achten voor uitvoering bij Opdrachtgever van de aldus luidende Schriftelijke kennisgeving bij aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging zonder dat rechterlijke tussenkomst nodig is, een en ander onverminderd de aan Eef Beleeft toekomende rechten tot schadevergoeding wegens ontbinding.
 2. Tot uitoefening van de in lid 1 van dit artikel genoemde rechten zal pas worden overgegaan, nadat Eef Beleeft aan de Opdrachtgever een termijn van drie (3) werkdagen heeft gesteld om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen en de Opdrachtgever daarmee alsnog in gebreke blijft. Behalve indien gebruik is gemaakt van het recht van ontbinding, kan Eef Beleeft te allen tijde zijn keuze uit de in dit artikel genoemde rechten wijzigen.

 

 1. Overmacht
  1. Indien Eef Beleeft zijn verplichtingen uit de overeenkomst dan wel onderhavige algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak (hierna: de ‘Overmacht’) worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Eef Beleeft alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
  2. Onder Overmacht wordt begrepen, maar daartoe niet beperkt: stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, storingen in de telecommunicatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, brand en overstromingen, sneeuw, ijzel, vorst, pandemieën, epidemieën en/of beperkingen vanwege overheidsmaatregelen.
  3. Opdrachtgever heeft in geval van Overmacht het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang Schriftelijk op te zeggen, indien de Overmachtssituatie langer dan zestig (60) kalenderdagen voortduurt.

 

 

 1. Bepalingen van financiële aard
  1. Eef Beleeft heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden aan Eef Beleeft heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
  2. De vergoeding van Eef Beleeft is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende Opdracht. De vergoeding wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van Eef Beleeft.
  3. De vergoeding van Eef Beleeft, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting per maand of na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
  4. Betaling door Opdrachtgever van het factuurbedrag dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum, door storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en, voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
  5. Alle kosten die ontstaan zijn ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op minimaal vijftien procent (15%) van de hoofdsom, met een minimum van € 125,00 (zegge: honderdvijfentwintig euro en nihil eurocent), vermeerderd met omzetbelasting. De incassokosten worden in rekening gebracht conform “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”. Voorts zal de Opdrachtgever de wettelijke (handels-)rente verschuldigd zijn over het factuurbedrag vanaf de dag dat Opdrachtgever in verzuim is. Alvorens deze kosten in rekening worden gebracht zal Eef Beleeft aan de opdrachtgever een aanmaning versturen, waarin Opdrachtgever een termijn van veertien (14) dagen na de dag van de aanmaning wordt gegeven om de vordering alsnog te voldoen.
  6. In geval van een gezamenlijke Opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

 

 1. Reclamering
  1. Een reclamering met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en het factuurbedrag dient Schriftelijk binnen veertien (14) dagen na de geleverde dienst waarover Opdrachtgever reclameert dan wel binnen veertien (14) dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Eef Beleeft te worden kenbaar gemaakt.
  2. Eef Beleeft deelt Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na datum van ontvangst van de reclamering mede of en, in bevestigend geval, op welke wijze aan de reclamering wordt tegemoetgekomen.
  3. Een reclamering als in lid 1 van dit artikel bedoeld, schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

 

 1. Intellectuele eigendom
  1. Alle rechten van intellectuele aard met betrekking tot van Eef Beleeft afkomstige of door hem gebruikte recepten, werkwijzen, en/of coaching methoden worden en blijven, zowel tijdens als na de uitvoering van de Opdracht, uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van Eef Beleeft, een en ander ongeacht het aandeel van de Opdrachtgever zelf of ingeschakelde derde(n) in de totstandkoming van de hierboven bedoelde recepten, werkwijzen en/of coaching methoden. Uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na uitvoering van de Opdracht uitsluitend en uitdrukkelijk aan Eef Beleeft voorbehouden.

 

 1. Aansprakelijkheid
  1. Voor alle directe schade van Opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de Opdracht, is de aansprakelijkheid van Eef Beleeft beperkt tot het bedrag waarvoor Eef Beleeft zich met betrekking tot de niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming daarvan heeft verzekerd, dan wel, indien Eef Beleeft geen beroep kan doen op zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering of geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten, tot het factuurbedrag van de laatste Opdracht die Opdrachtgever aan Eef Beleeft heeft verstrekt, met een maximum van € 10.000,00 (zegge: tienduizend euro en nihil eurocent).
  2. Indien Eef Beleeft, om welke reden dan ook, geen beroep kan doen op lid 1 van dit artikel, dan is voor alle directe schade van Opdrachtgever de aansprakelijkheid van Eef Beleeft beperkt tot een geldbedrag van maximaal € 10.000,00 (zegge: tienduizend euro en nihil eurocent).
  3. Voor alle indirecte schade, waar onder meer, maar niet uitsluitend winst- en omzetderving, verliezen, gemiste besparingen en stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever wordt begrepen, op enigerlei wijze verband houdend met dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Eef Beleeft, is Eef Beleeft nimmer aansprakelijk.
  4. Eef Beleeft heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken c.q. te herstellen.
  5. Elke aansprakelijkheid van Eef Beleeft vervalt, indien:
   1. de Opdrachtgever tekortgeschoten is in het verstrekken van noodzakelijke informatie dat van invloed is op de uitvoering van de Opdracht;
   2. de Opdrachtgever Eef Beleeft niet in de gelegenheid heeft gesteld de betreffende tekortkoming te herstellen, en;
   3. verdere werkzaamheden naar aanleiding van c.q. in verband met de tekortkoming hebben plaatsgevonden zonder dat de Opdrachtgever Eef Beleeft daarbij betrokken heeft.
  6. Het herstellen van zodanige tekortkomingen zal bij toepassing van voorgaand lid geschieden voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
  7. Eef Beleeft is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat Eef Beleeft is uitgegaan van door of vanwege Opdrachtgever en/of derden verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
  8. Opdrachtgever vrijwaart Eef Beleeft tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

 

 1. Toepasselijk recht
  1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Eef Beleeft waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederland recht van toepassing.
  2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Eef Beleeft waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, tenzij het geschillen betreffen die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van Opdrachtgever.

 

Categorie A: voorwaarden koken op locatie

 1. Koken op locatie
  1. Deze categorie A van algemene voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten en overige overeenkomsten tussen Partijen voor de dienst ‘koken op locatie’, zoals gespecificeerd door Eef Beleeft. Alle bepalingen van deze aanvullende voorwaarden zijn tussen Partijen van kracht, voor zover hier door Partijen niet uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken.
  2. Vooraf wordt door Eef Beleeft samen met Opdrachtgever besproken wat de dienstverlening in zal houden. Hiervoor wordt door Eef Beleeft een offerte op maat gemaakt.
  3. Bij akkoord zal de offerte omgezet worden in een factuur. De factuur dient voor aanvang van de dienstverlening te worden voldaan.
  4. Wanneer er een derde moet worden ingeschakeld ter uitvoering van de dienstverlening, zal dit door Eef Beleeft worden doorberekend aan de Opdrachtgever.
  5. Het kan voorkomen dat de Opdrachtgever om redenen de dienst wenst te annuleren. Eef Beleeft hanteert hiervoor de volgende annuleringsregeling:
   1. Bij annulering tot zes (6) weken voor aanvang van de dienst geldt er een terugbetaling van honderd procent (100%) van het factuurbedrag. Eventueel gemaakte kosten zullen hierbij wel in rekening worden gebracht.
   2. Bij annulering binnen zes (6) weken tot vier (4) weken voor aanvang van de dienst geldt er een terugbetaling van vijftig procent (50%) van het factuurbedrag.
   3. Annuleringen binnen vier (4) weken voor aanvang van de dienst komen niet in aanmerking voor terugbetaling van het factuurbedrag.

 

 1. Doorgeven allergieën
  1. Opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig verstrekken van informatie over allergieën aan Eef Beleeft. Dit dient uiterlijk veertien (14) dagen voor aanvang van het evenement worden doorgegeven. Eef beleeft zal hierna beoordelen in hoeverre er aan de wensen kan worden voldaan en dit met Opdrachtgever bespreken.
  2. Eef Beleeft is nimmer aansprakelijk voor de schade en/of gevolgen wanneer Opdrachtgever nalatig is geweest met het aanleveren van informatie rondom (voedsel)allergieën, dieetwensen, medische indicaties en/of overige informatie rondom eetpatronen.

 

Categorie B: Retraites en ceremonies

 1. Retraites en ceremonies
  1. Deze categorie B van algemene voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten en overige overeenkomsten tussen Partijen voor de diensten ‘Retraites’ en ‘ceremonies’, zoals gespecificeerd door Eef Beleeft. Alle bepalingen van deze aanvullende voorwaarden zijn tussen Partijen van kracht, voor zover hier door Partijen niet uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken.
  2. Deelname aan retraites of ceremonies alsmede het vervoer van en naar de locatie, komen volledig voor risico van de Opdrachtgever.
  3. Opdrachtgever draagt zelf zorg voor het afsluiten van benodigde verzekeringen, zoals onder meer, maar niet uitsluitend: een reiskostenverzekering.
  4. Eef Beleeft behoudt zich het recht om de data van een retraite of ceremonie te wijzigen of overgaan tot annuleren, indien daartoe gegronde redenen voor zijn. Gegronde redenen zijn onder meer, maar niet uitsluitend: onvoldoende aanmeldingen, ziekte van de docent(en) of overmacht. In geval van annulering worden de door de Opdrachtgever aan Eef Beleeft betaalde kosten voor deelname vergoed door Eef Beleeft.
  5. Het kan voorkomen dat de Opdrachtgever om redenen niet kan verschijnen op een retraite of ceremonie. Eef Beleeft hanteert hiervoor de volgende annuleringsregeling:
   1. Bij annulering tot zes (6) weken voor aanvang van de retraite geldt er een terugbetaling van honderd procent (100%) van het factuurbedrag.
   2. Bij annulering binnen zes (6) weken tot vier (4) weken voor aanvang van de retraite en/of ceremonie geldt er een terugbetaling van vijftig (50%) van het factuurbedrag.
   3. Annuleringen binnen vier (4) weken voor aanvang van een retraite komen niet in aanmerking voor terugbetaling van het factuurbedrag.

 

 

 

 

 

Categorie C: Voedingscoach

 1. Voedingscoach
  1. Deze categorie C van algemene voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten en overige overeenkomsten tussen Partijen voor de diensten als ‘Voedingscoach’, zoals gespecificeerd door Eef Beleeft. Alle bepalingen van deze aanvullende voorwaarden zijn tussen Partijen van kracht, voor zover hier door Partijen niet uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken.
  2. Opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig verstrekken van informatie over allergieën en/of medische indicaties aan Eef Beleeft. Dit dient uiterlijk veertien (14) dagen voor aanvang van het coachingstraject worden doorgegeven. Eef beleeft zal hierna beoordelen in hoeverre er aan de wensen kan worden voldaan en dit met Opdrachtgever bespreken.
  3. Eef Beleeft is nimmer aansprakelijk voor de schade en/of gevolgen wanneer Opdrachtgever nalatig is geweest met het aanleveren van informatie rondom (voedsel)allergieën en/of medische indicaties.
  4. Er kan niet gegarandeerd worden dat het beoogde eindresultaat van de coaching werkelijk wordt bereikt. Voor Eef Beleeft geldt derhalve slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.
  5. Wanneer de Opdrachtgever onverhoopt verhinderd is voor een afgesproken sessie dient de Opdrachtgever de afspraak minimaal vierentwintig (24) uur van te voren telefonisch of via e-mail te annuleren. Bij niet-tijdige annulering is Eef Beleeft genoodzaakt om de geplande tijd hiervoor in rekening te brengen.
  6. Eef Beleeft behoudt zich het recht een behandeling af te breken, indien hier gegronde redenen voor zijn.